بازدید مهندس توتونچی مدیریت محترم عملیات شبکه ارتباطات سیار از شرکت آبتین -مجری نگهداری شبکه همراه اول در استان مرکزی


در تاریخ 97/10/05.در سفر استانی مهندس توتونچی بهمراه جمعی از ناظران ارتباطات سیار به استان مرکزی
همراه با مهندس لطفی مدیریت ارتباط سیار منطقه مرکزی و جناب آقای مهندس شــکیبیان و دکتر رضوی در
دفتر شرکت آبتین حضور بهم رساندند و با پرسنل شرکت گفتگوی دوستانه و صمیمی داشتند.