دوره اموزشی کار در ارتفاع

دوره اموزشی کار در ارتفاع

دوره باز آموزی کار در ارتفاع در جهت افزایش سطح آگاهی و ایمنی پرسنل کار در ارتفاع به صورت دوره ای برگزار میگردد.